תעודת ISO

 מאשרת שהמערכת לניהול איכות נבדקה ונמצאה תואמת לדרישות התקן